febe fejlec lekerekitett

FÉNYSZARUIAK BARÁTI EGYESÜLETE

Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt ALAPSZABÁLYA

1.

/1/ Az egyesület megnevezése:       FÉNYSZARUIAK BARÁTI EGYESÜLETE{jcomments off}

/2/ Az Egyesület rövidített neve:     FÉBE

/3/ Az egyesület székhelye:             Jászfényszaru

                                 címe:             5126 Jászfényszaru, Szent Istvánút 1.

/4/ Az egyesület internetes honlapja: www.febe.hu

/5/ Az egyesület hatóköre: területi

/6/ Az egyesület jogi személy.

2.

Az egyesület célja

/1/ A város múltjának, jelenének, jövőjének, sorsának figyelemmel kisérése, fejlődéséhez segítségnyújtás.

/2/ Rendszeres kapcsolat kiépítése a Jászfényszaruból elszármazottak és helyben lakók között.

/3/ Településünk emlékanyagának további összegyűjtése, rendezése, bemutatása a jelenleg és jövőben élők számára, hogy az segítse a szülőföldhöz való ragaszkodást. A lokálpatriotizmus szellemének erősítése.

/4/ Az egyesület közhasznú szervezetként működik, tevékenységével hozzá kíván járulni a társadalom és az egyén közös szükségleteinek kielégítéséhez, közvetlenül vagy közvetve közfeladat teljesítését szolgálja, közérdekből, haszonszerzési cél nélkül a jogszabályokban meghatározott követelményeknek és feltételeknek megfelelve.

Az egyesület elsődleges célja: A város kulturális életének gazdagítása, a hagyományok ápolása, a kulturális örökség megóvása, bővítése, Jászfényszaru két (Heves és Pest) megyével határos, így tevékenysége e megyék egyes szomszédos településeire kisugárzással bír.

Szórakoztató helyi szabadidős programokat, önköltséges színházi előadásokra látogatást szervez.

Huszárbandériumi jász hagyományokat ápolja, az egyesületen belül önszerveződő közösségeket működtet. A településhez kötődő kulturális értékekhez kapcsolódó évfordulókat számon tartja, megünnepli. A kulturális értékek megmentésében, felújításában közreműködik. A településhez kötődő helytörténeti kiadványokat jelentet meg.

Céljai elérése érdekében az alábbi közfeladatokhoz kapcsolódó tevékenységeket folytatja közvetlenül vagy közvetve:

- kulturális tevékenység ezen belül közösségi kulturális hagyományok, értékek ápolása, művészeti értékek létrehozásának és megőrzésének elősegítése, támogatása, kulturális szolgáltatások (a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreirőlszóló 1991. évi XX. tv. 121. § a)-b) pontja, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 13. § (1) bek. 7. pont)

- helyi közművelődési tevékenység támogatása, a kulturális örökség helyi védelme (Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 23. § (4) bek. 13. pont, a kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. tv 5 § (1) bek.)

- a helyi önkormányzat a feladatai körében támogatja az egyesületen belül működő önszerveződő közösségeinek a tevékenységét, együttműködik a közösségekkel (Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 6. § a)-b) pontja)

 

Az Egyesület tevékenységi körei:

m.n.s. egyéb közösségi, társadalmi tevékenység

/5/ Az egyesület közhasznú és más szolgáltatásai bárki által igénybe vehetőek.

/6/ Az egyesület a közhasznú céljai megvalósítása előmozdítása érdekében azokat nem veszélyeztetve vállalkozási tevékenységet kiegészítő jelleggel is folytathat.

A kiegészítő jellegű gazdasági-vállalkozási tevékenység az egyesület alapcél szerinti tevékenységét nem veszélyeztetheti, és ennek eredményét tagjai között nem osztja fel, hanem a jelen alapszabályban meghatározott cél szerinti közhasznú tevékenységre fordítja.


/7/ Az egyesület közvetlen politikaitevékenységet nem folytat szervezete pártoktól független és azoknak anyagi támogatást nem nyújt.

3.

Módszereink

/1/ Találkozók, közös látogatások szervezése a tájékozódás és tájékoztatás eszközeinek felhasználásával.

/2/ Jászfényszaru eseményeiről széles körű tájékoztatás a helyi és országos lapban, valamint
honlapján.

4.

Az egyesület tagjai

/1/ A FÉBE tagja az, aki születése, nevelődése, munkavégzése, személyes barátsága, stb. révén kötődik Jászfényszaruhoz, és aki elfogadja az Egyesület Alapszabályát és belépési nyilatkozatban vállalja, hogy tevékenyen részt vesz az Egyesület munkájában, támogatja annak célkitűzéseit, és a tagdíjat megfizeti.

/2/Tiszteletbeli tagi cím adományozható annak, aki nem tagja az egyesületnek, de közéleti, társadalmi tevékenységével az egyesület céljainak megvalósításában kiemelkedő, vagy nagy értékű munkát végzett. Ebben a kérdésbenaz elnökség javaslatára a közgyűlés határoz nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel.

/3/ Örökös tagi cím adományozható annak az egyesületi tagnak, aki közéleti, társadalmi tevékenységével az egyesület céljainak megvalósításában kiemelkedő, vagy nagy értékű munkát végzett. Örökös egyesületi tagi cím adományozásáról az elnökség javaslatára a közgyűlés határoz egyszerű szótöbbséggel.

/4/ A tiszteletbeli és örökös tagi cím adományozásának részletes szabályait az Egyesület külön szabályzata tartalmazza.

/5/ Nem lehet tag az, aki szándékos bűncselekmény elkövetése miatt jogerősen szabadságvesztésre ítéltek és a büntetés hatálya alatt áll.

/6/ Tagsági viszony a belépési nyilatkozat kitöltésével, aláírásával, a FÉBE Elnökének címezve az Egyesület székhelyére történő eljuttatásával, az Elnökség döntését követően jön létre. A tagfelvétel korlátozásmentes. A tagfelvételről a belépési nyilatkozat beérkezését követő elnökségi ülésen az Elnökség nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel határoz. Az Elnökség a tagfelvétel tárgyában hozott határozatot a meghozatalától számított 5 napon belül írásban, személyesen vagy ajánlott tértivevényes levél útján közli az érintettel.

/7/ A tagfelvétel elutasítása ellen az elutasító határozat kézhezvételétől számított 30 napon belül lehet írásban fellebbezni a Közgyűléshez. A Közgyűlés a tagfelvételt elutasító határozat felülvizsgálata tárgyában a fellebbezés benyújtását követő soron következő közgyűlésen nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel dönt.

/8/ A tagsági jogviszony megszűnésénekesetei: a kilépés, törlés, kizárás, elhalálozás

/9/A tag kilépési szándékát, illetve döntését az egyesület elnökének írásban kötelesindokolás nélkülbejelenteni.

A bejelentés megtételével tagsági viszonya minden további jogcselekmény nélkül a bejelentés

napjával megszűnik.A kilépett tag a befizetett éves tagdíjat nem követelheti vissza.

/10/ Azt a tagot aki több mint két évi tagdíjhátralékban van, az elnökség törli a tagok sorából. Törlésre csak akkor kerülhet sor, ha a tag tagdíjfizetési kötelezettségének legalább két éven át nem tesz eleget, és tartozását a törlés lehetőségére vonatkozó tájékoztatást, valamint megfelelő határidő tűzését is tartalmazó írásbeli felszólításra sem rendezi.

 

/11/Az elnökség határozattal kizárhatja azt a tagot, aki


- jogszabály-, alapszabály-sértő vagy az egyesület céljával összeegyeztethetetlen magatartást tanúsít, valamint
az egyesülethez méltatlan magatartásával súlyosan sérti vagy veszélyezteti a FÉBE céljainak megvalósítását;
- a FÉBE jó hírnevét sértő tevékenységet vagy magatartást folytat;
- önként vállalt kötelezettségét nem teljesíti és ezzel az egyesületnek kárt okoz;
- a FÉBE elnökének felhatalmazása nélkül az egyesület képviseletében eljár vagy jognyilatkozatot tesz.

-          az Alapszabály rendelkezéseit, a Közgyűlés vagy az Elnökség határozatait az erre irányuló hozzá intézett felhívás ellenére sem tartja be,

-          tagsági viszonya létesítését követően elkövetett szándékos bűncselekmény miatt a bíróság jogerősen elítéli

/12/ A kizárásról az Elnökség határoz nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel. A kizárásról döntő elnökségi ülésről az érintett tagot az ülés napját megelőző 15 napon belül ajánlott tértivevényes levél útján, vagy más bizonyítható módon értesíteni kell, az értesítésben fel kell hívni, hogy amennyiben személyesen nem jelenik meg, úgy védekezését, kifogását az ülés napjáig írásban az Elnökséghez címezve az Egyesület székhelyére eljuttathatja.

/13/A tag kizárásáról rendelkező határozatot indokolással kell ellátni, az indokolásnak tartalmaznia kell a kizárás alapjául szolgáló tényeket és bizonyítékokat, továbbá a jogorvoslati lehetőségről való tájékoztatást.Az elnökség a kizárásról szóló határozatát írásban közli az érintett taggal, aki ellene a kézhezvételtől számított 15 napon belül a közgyűléshez címzett, de az elnökséghez benyújtott fellebbezéssel élhet. A fellebbezésnek halasztó hatálya van. Az Elnökség a fellebbezést a soron következőKözgyűlés elé terjeszti. A Közgyűlés nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel hozza meg a döntését.

A tagsági viszony megszűnésének időpontja a Közgyűlés döntésének napja.Amennyiben a közgyűlés az elnökség kizáró határozatát helybenhagyja, úgy annak felülvizsgálata iránt a tag a kézhezvételétől számított 30 napon belül keresetet nyújthat be az illetékes bírósághoz.

/14/ Az Elnökség határozattal törli a tagsági nyilvántartásból a kilépett, elhalálozott, a tagdíjfizetési kötelezettségét elmulasztó tagot, valamint a kizárt tagot.

 

5.

A tag, örökös tag jogai

A tagsági jogok forgalomképtelenek és nem örökölhetők. A tagok személyére vonatkozó adatok nem nyilvánosak.

/1/ A FÉBE rendezvényein egyenlő joggal részt vehet, azon véleményét javaslatát szóban, vagy írásban közölheti.

/2/ Megbízatást vállalhat, tisztségre megválasztható, amennyiben nem esik jogszabályban meghatározott korlátozások hatálya alá.

/3/ Neki tetsző alkotó csoportban / helytörténeti-néprajzi, kulturális, városszépítő, gazdasági, egészségügyi, közrendészeti stb. / tevékenykedhet.

/4/ Az egyesület munkáját anyagi juttatásokkal, felajánlásokkal segíti. Ezeket az elnöknél, vagy titkárnál lehet megtenni. A juttatások nem követelhetők vissza.

/5/ Az elnökség elé terjeszthet minden olyan javaslatot, mely az egyesület hatáskörébe tartozik. Ezek

elbírálásáról joga van tájékoztatást kapni.

/6/ Az Egyesület szervei által hozott jog- vagy alapszabály-sértő határozat megsemmisítése iránt a határozat tudomására jutásától számított 30 napos jogvesztő határidőn belül pert indíthat. A perindítás a határozat végrehajtását nem gátolja, a bíróság azonban indokolt esetben –a tag kérelmére- a határozat végrehajtását felfüggesztheti. A per a törvényszék hatáskörébe tartozik.

/7/ Szavazati joggal rendelkezik.

/8/ A Közgyűlést össze kell hívni, ha a tagok 1/3-a az ok és a cél megjelölésével írásban kezdeményezi az elnöknél

/9/ Javasolhatja új tag felvételét

/10/ Javaslatot tehet az elnök, alelnök, titkár, titkárhelyettes, pénztáros örökös, tiszteletbeli egyesületi tag személyére

Tiszteletbelitag jogai:

a. tanácskozási joggal részt vehet a Közgyűlésen

 1. javaslattételi, véleményezési jog illeti meg az Egyesület működésével kapcsolatban
 2. részt vehet az Egyesület rendezvényein
 3. érintettsége esetén az Egyesület valamely szerve által hozott jog- vagy alapszabálysértő határozat megsemmisítése iránt a tiszteletbeli tag a határozat tudomására jutástól számított 30 napos jogvesztő határidőn belül pert indíthat.

6.

A tag, örökös tag kötelességei

/1/ Vegyen részt a közgyűlésen, annak közösségi döntéseit tartsa be, vállalt feladatát becsülettel végezze.

/2/ Az egyesület programjának összeállítását és megvalósítását szóban, vagy írásban segítse, anyagilag

támogassa. Az évente fizetendő tagdíjat a közgyűlés állapítja meg

/3/ Óvja és gyarapítsa a közösségi vagyont és közértékeket, ennek környezetében is szerezzen érvényt.

/4/Amennyiben a tag e-mail címmel rendelkezik, köteles az e-mailes elérhetőségét, illetve annak megváltozását - a változást követő 8 napon belül - az Egyesület elnökségének bejelenteni.

/5/ Az egyesület tagja nem veszélyeztetheti az egyesület céljának megvalósítását és az egyesület tevékenységét.

Tiszteletbeli tag kötelezettsége:

 1. az Alapszabály rá vonatkozó rendelkezéseinek betartása

7.

Az egyesület szervezete

/1/ A FÉBE szervei:                                   a/ közgyűlés

                                                                   b/ elnökség

                                                                    c/ ellenőrző bizottság

8.

A közgyűlés

/1/ Az egyesület legfőbb szerve a közgyűlés, a tagok összességét jelenti,amelynek minden kérdésben döntési joga van. A közgyűlés nyilvános, de az elnökség, vagy bármely tag indítványára a közgyűlés elrendelheti egyes napirendek zárt ülésen való tárgyalását,amelyek személyiségi jogokat vagy a törvény által nyilvánossággal szemben védelmezett adatokat érintenek.

/2/ A közgyűlés akkor határozatképes, ha a szabályszerű összehívása mellett a rendes tagok több
mint fele jelen van. A határozatképességet minden határozat meghozatala előtt vizsgálni kell. A közgyűlést fő szabály szerint az egyesület székhelyére kell összehívni, azonban az elnökség javaslata alapján eseti jelleggel a székhelytől eltérő, más közgyűlés megtartására alkalmas helyszínre is összehívható.A határozatképtelenség miatt megismételt közgyűlést az elnök az eredeti napirendi kérdésekben, az eredeti helyszínen, az eredeti közgyűlés napjára a határozatképtelen ülést követő későbbi időpontra hívja össze, amely közgyűlés a megjelentek számára tekintet nélkül határozatképes. A megismételt közgyűlés időpontját, a megjelentek számára tekintet nélküli határozatképességére történő figyelmeztetéssel már az eredeti meghívóban közölni kell.

/3/ A közgyűlést az elnökség hívja össze évenként legalábbegyszer, legkésőbb minden év május 31-ig. A meghívó az egyesület megnevezését, székhelyét, a közgyűlés helyét, időpontját, a közgyűlés határozatképességére történő utalást, határozatképtelenség esetére a megismételt közgyűlés időpontját, valamint a napirendi pontokat tartalmazza.A meghívót a napirendek feltüntetésével legalább 15 nappal előbb kell a tagokhoz eljuttatni. A meghívó elküldésének módjai: postai levél, fax vagy e-mail.A közgyűlést össze kell hívni akkor is, ha azt a bíróság elrendeli vagy a tagok egyharmada - az ok és cél megjelölésével - indítványozza.

Az elnökség köteles a közgyűlést összehívni, ha

-          az egyesület vagyona az esedékes tartozásokat nem fedezi

-          az egyesület előreláthatólag nem lesz képes a tartozásokat esedékességkor teljesíteni

-          az egyesület céljainak elérése veszélybe került.

A fentebb megjelölt esetekben az elnökség által összehívott közgyűlésen a tagok kötelesek az összehívásra okot adó körülmény megszüntetése érdekében intézkedést tenni vagy az egyesület megszüntetéséről dönteni.

/4/ A közgyűlési meghívó kézbesítésétől számított 8 napon belül a tagok és az egyesület szervei a közgyűlést összehívó elnökségtől a napirend kiegészítését kérhetik, a kiegészítés indokolásával. A napirend kiegészítésének tárgyában a közgyűlést összehívó elnökség 3 napon belül jogosult dönteni. Ha a napirend kiegészítése iránti kérelemről a közgyűlést összehívó elnökség nem dönt vagy azt elutasítja, a közgyűlés a napirend elfogadásáról szóló határozat meghozatalát megelőzően külön dönt a napirend kiegészítésének tárgyában.

 

/5/ A közgyűlést az elnök illetve akadályoztatása esetén az alelnök, vagy a közgyűlés által nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel eseti jelleggel megválasztott levezető elnök irányítja, a jegyzőkönyv vezetéséről a titkár gondoskodik. Esetenként két hitelesítőt kell választani, akik nem lehetnek az elnökség tagjai. A közgyűlésről felvett jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell a közgyűlés helyét, idejét, a napirendi pontokat, a közgyűlésen lezajlott fontosabb eseményeket, nyilatkozatokat, határozati javaslatokat, az azokra leadott szavazatok, ellenszavazatok, a szavazástól tartózkodók számát, és az elfogadott határozat szövegét. A jegyzőkönyv kötelező mellékletét képezi a közgyűlésen készült jelenléti ív.

A Közgyűlés határozatait a közgyűlésen kell kihirdetni szóban, valamint írásbana Közgyűlési Határozatok Könyvében kell nyilvántartani.A közgyűlés határozatait a rendelkező rész, a dátum, a sorszám, az azt támogatók, ellenzők és tartózkodók számának feltüntetésével kell jegyzőkönyvbe foglalni. A közgyűlés határozatait azokkal, akikre a határozat rendelkezést tartalmaz, vagy bármilyen más módon érintettek, személyesen, vagy ajánlott, tértivevényes levélbenkülön is közölni kell. A Közgyűlési Határozatok Könyvét az Egyesület székhelyén kell tartani, abba bármely tag betekinthet, arról a személyiségi jogok sérelme nélkül másolatot készíthet, vagy térítés ellenében fénymásolatot kérhet.

/6/ A közgyűlés döntéseit az alapszabály eltérő rendelkezése hiányában - az egyesület szerveinek, illetve a tisztségviselők megválasztását is - nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel hozza meg. Minden tag egy szavazattal rendelkezik.Az alapszabály módosításához a jelen lévő tagok ¾-es szótöbbséggel hozott határozata szükséges. Az egyesület megszűnéséről szóló közgyűlési döntéshez a szavazati joggal rendelkező tagok háromnegyedes szótöbbséggel hozott határozata szükséges.

/7/A legfőbbszerv határozathozatalában nem vehet részt az a személy, aki vagy akinek közeli hozzátartozója a határozat alapján kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, vagy bármilyen más előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben egyébként érdekelt. Nem minősül előnynek a közhasznú szervezet cél szerinti juttatásai keretében a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatás, illetve az egyesület által tagjának, a tagsági jogviszony alapján nyújtott, a
jelen Alapszabálynak megfelelő cél szerinti juttatás.

 

/8/ A közgyűlés hatásköre:

     a/ az alapszabálytjóváhagyja és módosítja,

     b/ öt évremegválasztja az elnökséget és tisztségviselőit és az ellenőrző bizottságot. Ezeket vissza-
         hívhatja,

     c/ megtárgyalja és elfogadja az elnökség beszámolóját, munkatervét,

     d/ az egyesület éves költségvetésének megállapítása,

     e/ évente meghatározza a tagdíjat.

     f/ döntés hitelfelvétel kérdésében.

     g/ az egyesület, megszűnésének, egyesülésének és szétválásánakkimondása.

     h/ az éves egyesületi tevékenységről, gazdálkodásról szóló beszámoló, - ezen belül az elnökségnek    
a egyesület vagyoni helyzetéről szóló jelentése-, aközhasznúsági mellékletés a zárszámadás
elfogadása.

     i/ oklevelet, emléktárgyat alapíthat a kiváló teljesítmények elismerésére.

     j/ dönt az elnökség javaslatára: tiszteletbeli vagy örökös tagi kitüntetések ügyében.

     k/ ellenőrző bizottság jelentésének elfogadása

     l/ olyan szerződés megkötésének jóváhagyása, amelyet az egyesület saját tagjával, vezető tisztségviselőjével vagy ezek hozzátartozójával köt,

     m/ a jelenlegi és a korábbi egyesületi tagok, vezető tisztségviselők, és az ellenőrző bizottsági tagok vagy más egyesületi szervek tagjai elleni kártérítési igények érvényesítéséről való döntés

     n/ az ellenőrző bizottság tagjainak megválasztása és díjazásuk megállapítása

     o/ a végelszámoló kijelölése

     p/ döntés mindazokban az ügyekben, amelyeket a jogszabály hatáskörébe utal.

9.

Elnökség

/1/ Az elnökség az egyesület 5 évre választott általános hatáskörű végrehajtó és ügyintéző szerve,
amely gondoskodik az alapszabály rendelkezéseinek, a közgyűlési határozatok végrehajtásáról, szervezi és irányítja az egyesület működését, gazdálkodási és vállalkozási tevékenységet.

Az elnökség tevékenységéért a közgyűlésnek tartozik felelősséggel.

Az elnökség tagjai kötelesek a közgyűlésen részt venni, a közgyűlésen az egyesülettel kapcsolatos kérdésekre válaszolni, az egyesület tevékenységéről és gazdasági helyzetéről beszámolni.

/2/ Az elnökség a közgyűlés által nyílt szavazással, egyszerűszótöbbséggel választott 9 tagú testület.
Tagjai: az egyesület elnöke, alelnöke, titkára, titkárhelyettese, pénztárosa és 4 elnökségi tag.

/3/ Az elnökség szükség szerint, de évente legalább két alkalommal ülésezik. Üléseit az elnök és titkár írásbeli meghívóval legalább 8 nappal előbb hívja össze, amelyben közölni kell az ülés helyét, idejét és a napirendi pontokat. Az üléseire tanácskozási joggal meg kell hívni az ellenőrző bizottság elnökét. Az elnökség ülései nyilvánosak, de ki lehet zárni a nyilvánosságot az ülés azon részeire, amelyek személyiségi jogokat, vagy a törvény által nyilvánossággal szemben védelmezett adatokat érintenek.

/4/ Az ülés határozatképes, ha azon az elnökségi tagok több mint a fele jelen van.

/5/ Az üléseket az elnök, akadályoztatása esetén az alelnök vezeti.

 

/6/Az elnökség határozatait a jelenlévőkegyszerű szótöbbséggel, hozza, nyílt szavazással. Szavazategyenlőség esetén az elnök, - távollétében az alelnök - szavazata dönt.Az elnökség üléseiről jegyzőkönyvet kell készíteni, melyet az elnök, a jegyzőkönyv-vezető, az ülés elején megválasztott hitelesítő elnökségi tag ír alá. A jegyzőkönyv az ülés helyét, idejét, napirendjét, határozati javaslatok szövegét, a leadott szavazatok számát, arányát, a szavazás eredményét.

/7/ A döntéshozatalban nem vehet részt az a tag, aki vagy akinek közeli hozzátartozója a határozat alapján kötelezettség illetve felelősség alól mentesül, vagy bármilyen más előnyben részesül, illetveaki a megkötendő jogügyletben egyébként érdekelt.

/8/ A határozatokat - azok rendelkező részének sorszámának, dátumának, a támogatók és ellenzők, valamint tartózkodók számának feltüntetésével jegyzőkönyvben kell rögzíteni, amelyet
az elnökség tagjainak és az ellenőrző bizottság elnökének meg kell küldeni.Az elnökség határozatait az Elnökségi Határozatok Könyvében kell nyilvántartani. A nyilvántartás tartalmazza a döntés számát, tartalmát, időpontját, a döntést támogatók és ellenzők számarányát. Az Elnök köteles az Elnökségi határozatok könyvét naprakészen vezetni. Az elnökség határozatait az érintettekkel személyesen vagy ajánlott tértivevényes levélben is közölni kell.

 

/9/Az elnökség hatásköre:
     a/ a közgyűlés előkészítése, napirendi pontjainak meghatározása, a közgyűlésösszehívása,
       meghívó elküldése, közgyűléslebonyolítása, a tagság és egyesület szerveinek értesítése
     b/ rendezvények szervezése: szakelőadás, vitaülés, kiállítás, városszépítő akció, táj- és
         országismeret,

     c/ pénzügyi gazdálkodás tervezése, elszámolása,

     d/ tagok felvétele, kizárásatörlése, és a tagság nyilvántartása

     e/ egy-egy adott célra alakult csoport vezetőjének megbízása,

     f/ más szervekben az egyesület képviseletéről gondoskodik,

     g/ törődik a tagok tájékoztatásával, valamint az egyesület népszerűsítésével,

     h/ a városi önkormányzat számára javaslati jogával él,

     i/előkészíti és a közgyűlés elé terjeszti: az egyesületi célok megvalósításának éves tervét, a
       költségvetést, az egyesület éves tevékenységéről valamint gazdálkodásáról szóló beszámolót
       továbbá a közhasznúsági mellékletet

     j/ dönt pályázat kiírásában és elbírálásában,

     k/ jóváhagyja a közhasznú feladatokhoz kapcsolódó írásbeli szerződéseket,

     m/ a vállalkozások indítása és anyagi kötelezettségvállalás,

     n/ az egyesület napi ügyeinek vitele, az ügyvezetés hatáskörébe tartozó ügyekben a döntések meghozatala

     o/ egyesületi vagyon kezelése, a vagyon felhasználására és befektetésére vonatkozó, a közgyűlés hatáskörébe nem tartozó döntések meghozatala és végrehajtása

     p/ az egyesületi tisztségviselők megválasztásának előkészítése

 q/ az egyesület határozatainak, szervezeti okiratainak és egyéb könyveinek vezetése

    r/ az egyesület működésével kapcsolatos iratok megőrzése

    s/ az egyesületet érintő megszűnési ok fennállásának mindenkori vizsgálat és annak bekövetkezte esetén a Ptk-ban előírt intézkedések megtétele

   t/ döntés minden számottevő ügyben.

/10/. Az elnökségi tagsági viszony megszűnésének esetei:

 1. határozott idő lejártával
 2. lemondással
 3. elhalálozással
 4. cselekvőképességének a tevékenysége ellátásához szükséges körben történő korlátozásával
 5. jogszabályban vagy alapszabályban meghatározott kizáró vagy összeférhetetlenségi ok bekövetkezésével

Az elnökség valamely tagja tisztségének megszűnése esetén az elnökségi tagság megszűnését követő soron következő közgyűlésen az egyesület tagjai közül új elnökségi tagot kell választani.

 

10.

Ellenőrző Bizottság

/1/ Az ellenőrző bizottság törvényességi és célszerűségi szempontból ellenőrzi az egyesület működését és gazdálkodását, így különösen: az alapszabály, illetve más belső szabályzat szerinti tevékenységét, a közgyűlés határozatainak végrehajtását, a költségfelhasználást,

- az Egyesület tisztségviselőitől felvilágosítást kérhet az Egyesületet érintő valamennyi üggyel kapcsolatban

- betekinthet és - szükség esetén szakértő bevonásával - megvizsgálhatja az Egyesület könyveit és iratait

- vizsgálja és véleményezi az Egyesület pénz- és vagyonkezelésének szabályszerűségét

- társadalmi szervezetek gazdálkodására vonatkozó jogszabályok és egyéb kötelező előírások betartásának ellenőrzése

- bizonylati fegyelem betartásának ellenőrzése

- tagdíj befizetések ellenőrzése

- évenként vizsgálja az Egyesület gazdálkodásának szabályszerűségét

- a számviteli törvény szerinti beszámolóról és az adózott eredmény felhasználásáról csak az ellenőrző bizottság írásbeli jelentése birtokában hozhat döntést a legfőbb szerv

- ha a megítélése szerint az Egyesület szervei által hozott döntések, a tisztségviselők tevékenysége jogszabályba, Alapszabályba, közgyűlés által elfogadott határozatba ütközik, vagy egyébként az Egyesület érdekeit sérti, összehívja a közgyűlés rendkívüli ülését és javaslatot tesz annak napirendjére.

Az ellenőrző bizottság végzett munkájáról évente beszámol a közgyűlésnek.

/2/ Az ellenőrző bizottság 3 tagját és közülük annak elnökét a közgyűlés nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel 5 éves időtartamra választja meg. Nem lehet az ellenőrző bizottság tagja, elnöke

 1. )az elnökség tagja, elnöke

b.) a közhasznú szervezettel e megbízatásán kívüli más tevékenység kifejtésére irányuló munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll, ha jogszabály másképp nem rendelkezik,

c) a közhasznú szervezet cél szerinti juttatásából részesül - kivéve a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatásokat, és az egyesület által tagjának a tagsági jogviszony alapján a létesítő okiratban foglaltaknak megfelelően nyújtott cél szerinti juttatást -, illetve

d) az a)-c) pontban meghatározott személyek közeli hozzátartozója.

/3/ Az ellenőrző bizottság üléseit szükség szerint,de évente legalább egy alkalommal az éves közgyűlés előtttartja, ügyrendjét, tagjai közötti munkamegosztást maga állapítja meg. Minden kérdésben egyszerűszótöbbséggel, nyílt szavazással hozott határozattal dönt.

/4/ Az ellenőrző bizottság határozatképes, ha mindhárom tagja jelen van.

 

/5/ Az ellenőrző bizottság üléseit a bizottság elnöke hívja össze, a közgyűlés összehívására vonatkozó szabályok szerint. Az ellenőrző bizottság üléseit az ellenőrző bizottság elnöke vezeti.

/6/ Az ellenőrző bizottság köteles az elnökséget tájékoztatni és a közgyűlés összehívását kezdeményezni, ha arról szerez tudomást, hogy az egyesület működése során olyan jogszabálysértés vagy az egyesület érdekeit súlyosan sértő esemény/mulasztás történt, amelynek megszüntetése, vagy következményeinek elhárítása, illetve enyhítése az elnökség vagy a közgyűlés döntését teszi szükségessé vagy a vezető tisztségviselők felelősségét megalapozó tény merült fel. Ha az ellenőrző bizottság indítványára az elnökség illetve a közgyűlés összehívására 90napon belül nem kerül sor, úgy az összehívásra az ellenőrző bizottság is jogosult., amennyiben az elnökség, illetve közgyűlés a törvényes működés helyreállítása érdekében szükséges intézkedéseket nem teszi meg, úgy az ellenőrző bizottság köteles haladéktalanul értesíteni a törvényességi ellenőrzést ellátó szervezetet.

/7/ Az ellenőrző bizottság üléseiről jegyzőkönyv készül. A jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell az ülés helyét, idejét, a napirendi pontokat, a felszólalásokat, hozzászólásokat, határozati javaslatokat, a leadott szavazatok számát, arányát, a szavazás eredményét. A jegyzőkönyvet minden tag aláírásával hitelesíti. A jegyzőkönyv egy példányát az ülés napját követő 30 napon belül az ellenőrző bizottsági tagoknak és az elnökségnek írásban meg kell küldeni.

 

/8/ A bizottság elnöke az elnökség ülésein tanácskozási joggal vesz részt. A számviteli törvény szerinti beszámoló elfogadásáról döntő közgyűlésen az ellenőrző bizottság elnökének részvétele kötelező.

/9/ Az ellenőrző bizottsági viszony

 1. határozott idő lejártával
 2. lemondással
 3. elhalálozással
 4. cselekvőképességének a tevékenysége ellátásához szükséges körben történő korlátozásával
 5. jogszabályban vagy alapszabályban meghatározott kizáró vagy összeférhetetlenségi ok bekövetkezésével szűnik meg.

11.

Csoportosulások

/1/ Az egyesületben önkéntesség alapján jöhetnek létre csoportok:

     a/ a lakóhely közelsége,

     b/ nagyobb családok, közeli rokonság alapján,

     c/ érdeklődési körökben: helytörténeti, környezetvédelmi, múzeumi, művelődési kör stb.

/2/ E csoportok maguk választják ki szóvivőjüket, akit az elnökség felkér e feladatra és kölcsönös
     kapcsolatot tart vele.

/3/ A csoportok, körök munkáját egyeztetni kell.

/4/ Az egyesületben működő csoportok tevékenységét elsősorban a titkár és titkárhelyetteskiséri
     figyelemmel.

12.

A tisztségviselők feladatai

/1/Az elnök:
     -
képviseli az egyesületet bíróságok, hatóságok és harmadik személyek előtt,

     - az egyesület testületi határozatainak megfelelően irányítja - az alelnök és a titkár
       bevonásával - az egyesület munkáját,
     - a költségvetés szerint irányítja az egyesület munkáját,
     - összehívja a közgyűlést, az elnökséget, és gondoskodik arról, hogy az ellássa feladatát,

     - ellenőrzi az alapszabály betartását és a testületek határozatainak végrehajtását,
     - kijelölt tisztségviselővel együtt utalványozási és munkáltatói jogot gyakorol,
     - köteles beszámolni az elnökségnek az - előző ülés óta - eltelt időszak egyesületi és
       abban saját tevékenységéről,
     - gondoskodik a jelen alapszabály szerinti közzétételi kötelezettség teljesítéséről,
     - gondoskodik a testületi ülések jegyzőkönyveinek elkészítéséről.

 

/2/ Az alelnök:
     - az elnökség által meghatározott módon közreműködik az egyesület tevékenységének
         irányításával,
     - az elnök akadályoztatása esetén általános képviseleti jogkörrel, önállóan jogosult az egyesület      
       képviseletére

/3/ A titkár:
     - segíti az elnököt feladatainak ellátásában,
     - végzi az egyesület szervezési teendőit, segíti a csoportok munkáját,
     - előkészíti az elnökségi üléseket, gondoskodik a határozatok végrehajtásáról,
     - végzi az egyesület igazgatási, szervezési teendőit, irányítja az ügykezelést és a
         levelezést.

-       az elnök akadályoztatása esetén általános képviseleti jogkörrel, önállóan jogosult az egyesület képviseletére

-         

/4/ A titkárhelyettes:
     - segíti a titkárt feladatainak ellátásában,
     - nyilvántartást vezet a tagokról.

/5/ A pénztáros:

     - ellenőrzi a jóváhagyott költségvetés betartását,
     - nyilvántartást vezet a tagok tagdíjbefizetéséről,

     - figyelemmel kíséri a pályázati pénzeszközök felhasználását.

13.

Összeférhetetlenségi szabályok

 

/1/ Egyesület vezető tisztségviselője az a nagykorú személy lehet, akinek cselekvőképességét a tevékenysége ellátásához szükséges körben nem korlátozták. A vezető tisztségviselő ügyvezetési feladatait személyesen köteles ellátni.

/2/ Nem lehet vezető tisztségviselő az, akit bűncselekmény elkövetése miatt jogerősen szabadságvesztés büntetésre ítéltek, amíg a büntetett előélethez fűződő hátrányos következmények alól nem mentesült.

/3/ Nem lehet vezető tisztségviselő az, akit e foglalkozástól jogerősen eltiltottak. Akit valamely foglalkozástól jogerős ítélettel eltiltottak, az eltiltás hatálya alatt az ítéletben megjelölt tevékenységet folytató jogi személy vezető tisztségviselője nem lehet.

/4/ A közgyűlés, valamint az elnökség határozathozatalában nem vehet részt az a személy, aki vagy akinek közeli hozzátartozója a határozat alapján

 1. kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, vagy
 2. bármilyen más előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben egyébként érdekelt.
 3. amely jogutód nélkül szűnt meg úgy, hogy az állami adó- és vámhatóságnál nyilvántartott adó- és vámtartozását nem egyenlítette ki,
 4. amellyel szemben az állami adó- és vámhatóság jelentős összegű adóhiányt tárt fel,
 5. amellyel szemben az állami adó- és vámhatóság üzletlezárás intézkedést alkalmazott, vagy üzletlezárást helyettesítő bírságot szabott ki,
 6. amelynek adószámát az állami adó- és vámhatóság az adózás rendjéről szóló törvény szerint felfüggesztette vagy törölte.
 7. a Közgyűlés kimondja megszűnését
 8. az arra jogosult szerv megszünteti
 9. a tagjainak száma hat hónapon keresztül nem éri el a tíz főt

Nem minősül előnynek a közhasznú szervezet cél szerinti juttatásai keretében a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatás, illetve az egyesület által tagjának, a tagsági jogviszony alapján nyújtott, létesítő okiratnak megfelelő cél szerinti juttatás.

/5/ A közhasznú szervezet megszűnését követő 3 évig nem lehet más közhasznú szervezet vezető tisztségviselője az a személy, aki korábban olyan közhasznú szervezet vezető tisztségviselője volt – annak megszűnését megelőző két évben legalább egy évig-

/6/ A vezető tisztségviselő illetve az ennek jelölt személy köteles valamennyi érintett közhasznú szervezetet előzetesen tájékoztatni arról, hogy ilyen tisztséget egyidejűleg más közhasznú szervezetnél is betölt.

/7/ Nem lehet az ellenőrző bizottság elnöke, tagja, illetve könyvvizsgálója az a személy,

a) a döntéshozó szerv, illetve az ügyvezető szerv elnöke vagy tagja (ide nem értve az egyesület döntéshozó szervének azon tagjait, akik tisztséget nem töltenek be),

b) a közhasznú szervezettel e megbízatásán kívüli más tevékenység kifejtésére irányuló munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll, ha jogszabály másképp nem rendelkezik,

c) a közhasznú szervezet cél szerinti juttatásából részesül - kivéve a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatásokat, és az egyesület által tagjának a tagsági jogviszony alapján a létesítő okiratban foglaltaknak megfelelően nyújtott cél szerinti juttatást -, illetve

d) az a)-c) pontban meghatározott személyek közeli hozzátartozója.

 

14.

Az egyesület képviselete

/1/ Az egyesület képviseletére az elnök önállóan jogosult. Az elnök akadályoztatása esetén az egyesület képviseletét az alelnök vagy a titkár önállóan jogosult ellátni. Az elnök, az alelnök és a titkár képviseleti jogosultságának terjedelme általános.


/2/ A FÉBE nevében az aláírási jogot az elnök - az elnök akadályoztatása esetén az alelnök vagy a titkár - akként gyakorolja, hogy az egyesület előírt, előnyomott vagy nyomtatott neve fölé saját nevét önállóan írja alá.

/3/ Bankszámla feletti rendelkezéshez az elnök az elnök akadályoztatása esetén az alelnök, vagy a titkár mellett a titkárhelyettes vagy a pénztáros együttes aláírása szükséges.

 

 

15.

Az egyesület gazdálkodása

/1/ Az egyesület éves költségvetés alapján gazdálkodik.

/2/Az egyesület a tartozásaiért saját vagyonával felel.

A tagok a tagdíj megfizetésén túl az Egyesület tartozásaiért saját vagyonukkal nem felelnek.

/3/Az egyesület tagjai és tisztségviselői az egyesület érdekében végzett tevékenységükért díjazásban nem részesíthetők, de igényt tarthatnak a végzett tevékenységükkel kapcsolatos igazolt költségeik megtérítésére.
/4/ Az egyesület bevételei:

     a) tagdíjak,

     b) költségvetési támogatás

       - a pályázat útján, valamint egyedi döntéssel kapott költségvetési támogatás;

       - az Európai Unió strukturális alapjaiból, illetve a Kohéziós Alapból származó, a
         költségvetésből juttatott támogatás;

       - az Európai Unió költségvetéséből vagy más államtól, nemzetközi szervezettől származó    

         támogatás;

       - a személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerint kiutalt összege

     c) köz-, illetve magánadományok

     d) az államháztartás alrendszereiből közszolgáltatási szerződés ellenértékeként szerzett bevétel;

     e) más szervezettől, illetve magánszemélytől kapott adomány;

     f) befektetési tevékenységből származó bevétel;

     g) pályázati támogatások

     h) egyéb források.

 

/5/Az Egyesület költségei, ráfordításai:

a) alapcél szerinti tevékenységhez közvetlenül kapcsolódó költségek;

b) kiegészítő gazdasági vállalkozási tevékenységhez (szolgáltatás nyújtásához) közvetlenül kapcsolódó költségek;

c) a civil szervezet szerveinek, szervezetének működési költségei (ideértve az adminisztráció költségeit és az egyéb felmerült közvetett költségeket), valamint a több tevékenységhez használt immateriális javak és tárgyi eszközök értékcsökkenési leírása;

   d) az a)-c) pontok alá nem tartozó egyéb költség

 

/6/ Az Egyesület bevételeit a Civil tv. 19. § (1) bek. a-g pontjai szerinti részletezésben, költségeit, ráfordításait, kiadásait pedig a 19. § (2) bek. szerinti részletezésben elkülönítetten, a számviteli előírások szerint tartja nyilván.

 

/7/ A számviteli beszámoló kötelező részei:

a.   mérleg

 1. eredménykimutatás
 2. közhasznúsági melléklet
 3. kiegészítő melléklet

Az elnökség legkésőbb minden év május 15. napjáig az ellenőrző bizottság írásbeli határozatával együtt előkészíti az egyesület éves beszámolóját és a közhasznúsági mellékletet, és megküldi a közgyűlés részére. A közgyűlés az éves beszámoló elfogadására vonatkozó döntést egyszerű szótöbbséggel, nyílt szavazással hozza meg.

/8/ Az Egyesület köteles a Közgyűlés által elfogadott beszámolóját, valamint annak közhasznúsági mellékletét az adott üzleti év mérlegforduló napját követő ötödik hónap utolsó napjáig letétbe helyezni és saját honlapján közzétenni. A saját honlapon történő közzététellel biztosítani kell a közzétett adatok folyamatos megtekinthetőségét legalább a közzétételt követő második üzleti évre vonatkozó adatok közléséig.

 

 

16.

Az egyesület megszűnése

/1/ Az egyesület csak egyesülettel egyesülhet és csak egyesületekre válhat szét.

/2/ Az egyesület jogutód nélkül megszűnik, ha

c) megvalósította célját vagy a céljának megvalósítása lehetetlenné vált, és új célt nem határoztak meg; vagy

feltéve mindegyik esetben, hogy a FÉBE vagyoni viszonyainak lezárására irányuló megfelelő eljárás lefolytatását követően a bíróság a nyilvántartásból törli.

/3/ Az egyesület jogutód nélkül történő megszűnése esetén – ha az egyesület nem fizetésképtelen, és e törvény eltérő rendelkezést nem tartalmaz- végelszámolás lefolytatásának van helye. Az egyesület végelszámolására a Civil tv. rendelkezései szerint kerül sor. Ha bírósági határozat folytán kell a végelszámolást lefolytatni, továbbá ha a végelszámolást egyszerűsített törlési eljárás előzte meg, a végelszámolás kényszer-végelszámolásként kerül a Civil tv. rendelkezései szerint lefolytatásra.

Egyszerűsített törlési eljárásnak van helye egyesület esetében, ha

- a bíróság az ügyész keresete alapján megszünteti [Ptk. 3:48. § (1) bekezdés d) pontja],

- a bíróság az ügyész keresete alapján megállapítja, hogy az egyesület megszűnt [Ptk. 3:48. § (1) bekezdés a), b) pontja és 3:84. § a) és b) pontja],

/4/ Az egyszerűsített törlései eljárásra a Civil tv. rendelkezéseit kell alkalmazni.

Az egyesület csődeljárására és felszámolási eljárására - törvény eltérő rendelkezései hiányában - a Cstvt-t a Civil tv. 10. §-ában meghatározott eltérésekkel kell alkalmazni.

/5/ Az egyesület jogutód nélkülimegszűnése esetén az egyesület vagyona a „Jászfényszaruért” Alapítványtilleti meg.

/6/Az egyesület jogutóddal történő megszűnésére (egyesülésére, szétválására) a Civil tv. II/A. fejezetének rendelkezéseit kell alkalmazni.

/7/ Az egyesület jogutód nélküli megszűnése után a vezető tisztségviselőkkel szemben e minőségükben az egyesületnek okozott károk miatti kártérítési igényt –a jogerős bírósági törléstől számított egy éven belül- az egyesület törlésének időpontjában tagsági jogviszonyban álló tag vagy az érvényesítheti, akinek a részére a megszűnéskor fennmaradó egyesületi vagyont át kellett adni, vagy ha lett volna, át kellett volna adni.

/8/ Az egyesület megszűnését megelőző két évben a vezető tisztségviselők az egyesület megszűnésétől számított két évig egyetemlegesen kötelesek helytállni az egyesület hitelezőivel szemben mindazon tartozásokért, amelyeket az egyesület vagyona vagy a vagyoni hozzájárulást nem szolgáltató egyesületi tagoknak a jogi személy általános szabályai szerinti helytállási kötelezettsége nem fedezett.

 

 

17.

Záró rendelkezések

/1/ Az egyesület nyilvántartásaiba és működésével kapcsolatos, nyilvánosirataiba a tagok, a törvényességi ellenőrzést gyakorló ügyészség, a hatóságok képviselői, továbbá az elnökség előzetes engedélyével azon személyek tekinthetnek be, akik ehhez fűződő érdeküket igazolták. A kérelmező az Elnökkel történő előzetesen egyeztetett időpontban, az egyesület székhelyén a fentebb megjelölt iratokba betekinthet.

/2/ A cél szerinti juttatások, a beszámoló és a közhasznúsági mellékletbárki által megismerhetők, azokról az érintett költségére másolat készíthető.

/3/ Az Egyesület működéséről folyamatosan, de évente legalább egy alkalommal tájékoztatja a nyilvánosságot a honlapján. Az Egyesület a közgyűlésen hozott döntéseinek nyilvánosságát úgy biztosítja, hogy a határozatokat - a személyiségi jogok védelmére vonatkozó jogszabályi rendelkezések betartása mellett - a honlapján vagy az egyesület székhelyén lévő hirdetőtáblán a határozat meghozatalától számított 15 napra közzéteszi.

 

/4/ Az Egyesület által nyújtott szolgáltatások igénybevétele módjára vonatkozó információkat az érdeklődők számára a saját honlapján (www.febe.hu) történő közzététellel biztosítja.

/5/Az egyesület közhasznú működése felett a törvényességi ellenőrzésta rá irányadó szabályok szerint az Ügyészség gyakorolja.

/6/ Az egyesület javára adománygyűjtő tevékenység is folytatható. Az egyesület nevében vagy javára történő adománygyűjtés nem járhat az adományozók illetve más személyek zavarásával, a személyhez fűződő jogok és az emberi méltóság sérelmével. Az egyesület nevében vagy javára történő adománygyűjtés csak a civil szervezet írásbeli meghatalmazása alapján végezhető. Az egyesület részére juttatott adományokat az adományozó nyilvántartásába beállított könyv szerinti, ennek hiányában a szokásos piaci áron kell nyilvántartásba venni.

/7/ Az egyesület működésére a jelen alapszabályban nem érintett és esetlegesen felmerülő kérdésekre nézve az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV tv. (Civil tv., az adománygyűjtésről és a közhasznúság egyes kérdéseiről szóló 350/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet, a Ptk. valamint azegyesületekre és a közhasznú civil szervezetekre vonatkozó egyéb jogszabályok előírásai az irányadóak annak keretei között a közgyűlés bármely kérdésben határozatot hozhat.

/8/ Az Egyesület Alapszabályának módosítását a Közgyűlés 2016. május 28. napján megtartott ülésén KGY.II./4./2016.05.28./ számú határozatával fogadta el.

Alulírott Dr. Mészáros Mátyás Zoltán ügyvéd, mint a Fényszaruiak Baráti Egyesületének meghatalmazott jogi képviselője igazolom, hogy a létesítő okirat egységes szerkezetbe foglalt szövege megfelel a létesítő okirat módosítások alapján hatályos tartalmának.

Kelt: Jászfényszaru, 2016. május 28. napján

 

                                Tóth Tibor sk.                                  Bognár Ágnes sk.

                                 levezető elnök                                       jegyzőkönyvvezető

                        

                           Rusainé Babucs Edit sk.                          Zsámboki László sk.

                                   jkv. hitelesítő                                         jkv. Hitelesítő

Ellenjegyzem:

Jászfényszarun, 2016. május 28. napján

Dr. Mészáros Mátyás Zoltán sk. ügyvéd