febe fejlec lekerekitett

Fényszaruiak Baráti Egyesülete
Jászfényszaru, Szent István út 1.

 

Egyesületi munkáért elismerési formák szabályzata


A Fényszaruiak Baráti Egyesület tagságának, barátainak az egyesületben, az alapítványért végzett átlagon felüli munka, támogatás megbecsüléseként az elnökség a következő elismerési formák alapítását határozta el.


I.
Az egyesületi tagsággal járó megbecsülés

1. Életkor szerinti köszöntés
Az elnökség az egyesületi tagot 60., 70. születésnapja alkalmából levélben, a 75. és az ezt követően 5 évenkénti születésnapja alkalmából az elnökség képviselői lehetőség szerint személyesen köszöntik.

2. Egyesületben eltöltött idő szerinti köszöntés
Az elnökség az egyesületi tag tagságának 10., 20., 25. évfordulója alkalmából az éves közgyűlésen, akadályoztatás esetén levélben köszönti tagjait. A félévszázados jubileumon az elnökség képviselői személyesen köszöntik a jubilánst.


II.
Az egyesületben vagy az egyesületért, alapítványért, a városért végzett
átlagon felüli munka, támogatás elismerésére

1. Egyesületi Munkáért Elismerő Oklevél
Az elismerő oklevél adományozható az egyesület éves programjainak végrehajtását, az alapítvány céljait, a város közösségi tevékenységét átlagon felül segítő egyesületi tagoknak, illetve egyesületen kívüli természetes vagy jogi személyeknek.
Az elismerő oklevél sötétkék, az egyesület színes címerével ellátott velúrmappában elhelyezve A/4-es nagyságú, amely tartalmazza az elismerésben részesülő személy nevét, az adományozás keltét, az egyesületi bélyegző lenyomatát. Az oklevelet az egyesület elnöke és titkára írja alá.
Az elnökség a beérkező javaslatok alapján ötéves tisztújítási ciklusonként legfeljebb húsz elismerő oklevelet adományozhat.

2. Egyesületi Munkáért Kitüntető Plakett
A kitüntető plakett adományozható az egyesületben vagy egyesületért, alapítványért, a városért végzett több éves kiemelkedő munkavégzés, támogatás elismeréseként.
A kitüntető plakettben részesülhet egyesületi tagon túl az egyesület munkáját segítő, alapítványt támogató egyesületen kívüli természetes vagy jogi személy.
A kitüntető plakett 80 mm átmérőjű, 3 mm vastagságú, az egyesület címerét ábrázoló terrakotta plakett, díszdobozban elhelyezve. A kitüntető plaketthez sötétkék, az egyesület színes címerével ellátott velúrmappában elhelyezett, A/4-es nagyságú, a II/l. pontban leírt tartalmú oklevél is jár.
Az elnökség a beérkező javaslatok alapján ötéves tisztújítási ciklusonként legfeljebb tizenkét kitüntető plakettet adományozhat.

3. Egyesületi Munkáért Ezüst Kitűző
Az ezüst kitűző adományozható az egyesületben vagy az egyesületért, alapítványért, a városért hosszú időn keresztül kiemelkedő munkát végző személyeknek.
Az ezüst kitűző 30 mm átmérőjű, az egyesület címerét ábrázoló kitűzhető, 12 gramm súlyú ezüst jelvény, díszdobozban elhelyezve. Az ezüst kitűzőhöz sötétkék az egyesület színes címerével ellátott velúrmappában elhelyezett, A/4-es nagyságú, a II/1. pontban leírt tartalmú oklevél is jár.
Az elnökség a beérkező javaslatok alapján ötéves tisztújítási ciklusonként legfeljebb hat ezüst kitűzőt adományozhat.

4. Örökös vagy Tiszteletbeli Egyesületi Tag
Az egyesületért, az alapítványért, a városért végzett több évtizedes kiemelkedő, önzetlen munkáért, közéleti, társadalmi tevékenységért az alapszabályban szereplő Örökös Egyesületi Tag és Tiszteletbeli Egyesületi Tag cím adományozható.
A cím adományozásánál az egyesület megalakulását megelőzően a településért, az itt élő emberek érdekében végzett munka is figyelembe vehető.
Az adományozást A/3-ás nagyságú, hengerben elhelyezhető díszoklevélben kell közzétenni.
A díszoklevéllel együtt 90 mm átmérőjű, 5 mm vastagságú, az egyesület címerét ábrázoló, díszdobozban elhelyezett bronzplakett is jár.
Az elnökség a FÉBE legmagasabb kitüntetését ötéves választási ciklusonként legfeljebb ötöt adományozhat.

A kitüntetések adományozásánál egy-egy elismerést, kitüntetést azonos magán és jogi személy csak egy esetben kaphat, illetve a fokozatosság csak kivételes és indokolt esetben léphető át.


III.
Egyéb kitüntetési lehetőségek

1. „Jászfényszaruért kitüntető emlékérem"
A „Jászfényszaruért kitüntető emlékérem" kitüntetést 1993-ban Jászfényszaru Város Önkormányzata alapította, amely adományozható annak a magánszemélynek, közösségnek, aki(k)

  • a város társadalmi, gazdasági fejlődésében,
    • az oktatás, nevelés és közművelés,
    • az egészségügy, a környezetvédelem területén

kiemelkedő alkotómunkát végzett/végeztek.

2. „Jászságért" díj
A „Jászságért" díjat „A Jászságért" Alapítvány kuratóriuma alapította, mely díjat az a személy nyerheti el életműve elismeréseként, aki a Jászság művelődési és oktatási életében kiemelkedő alkotómunkát végzett.

3. „Jász-Nagykun-Szolnok Megyéért" díj
„Jász-Nagykun-Szolnok Megyéért" díjat a Megyei Önkormányzat alapította a megyében kiemelkedő gazdasági, oktatási, művelődési és egészségügyi munkát végző személyeknek, közösségeknek.

4. Állami kitüntetések
Magyarország Kormánya, minisztériumai, országos szervezetei által alapított civileket érintő közösségi munka elismerését jelentő kitüntetésekre való felterjesztésre az egyesület elnöksége kezdeményezéssel, ajánlással élhet.


IV.
Egyéb rendelkezések

1. Az egyesület elismerési formákra az egyesület tagjai, egyesületben működő közösségek, csoportok az Ellenőrző Bizottság, a „Jászfényszaruért" Alapítvány kuratóriuma írásban minden év február 28-ig tehet javaslatot az egyesület elnöksége felé.
Egyéb egyesületen kívüli elismerésre, kitüntetésre folyamatosan élhetnek ajánlással tagjaink és csoportjaink.

2. Az egyesületi elismeréseket elsősorban az éves közgyűlés alakalmával kell átadni, de a városi vagy egyesületi nagyrendezvényen is átadható.

3. Az egyesületi elismerésben részesülő magán és jogi személyek nevét, az adományozás indoklását a helyi lapban közzé kell tenni.

4. Az egyesületi elismerést vissza kell vonni attól, akit szándékosan elkövetett bűncselekmény miatt jogerősen felelősségre vontak. Meg lehet vonni attól, aki magatartásával, életmódjával arra méltatlanná vált. A visszavonásra az adományozásra vonatkozó eljárás szabályait kell alkalmazni.

5. Az egyesületi elismerési fonnák bevezetésének anyagi fedezetét folyamatosan az éves költségvetésben kell megteremteni.

6. Az elnökség köszönetét fejezi ki Szabó Imrefia Béla szobrászművésznek, néhai Szeleczki Lajos egyesületi tagoknak, akik személyes munkáikkal, ötleteikkel részt vettek az egyesületi elismerési formák gyakorlati kivitelezésében, megvalósításában.

7. A módosított egységes szerkezetben foglalt szabályzatot a 2020. évi közgyűlésen a tagsággal ismertetni kell.

8. A szabályzatot írásban megkapják: az egyesület tisztségviselői, az elnökség tagjai, az ellenőrző bizottság tagjai, a Jászfényszaruért Alapítvány Kuratóriumának elnöke, alelnöke, tagjai, a FÉBE csoportjainak vezetői, Győriné dr. Czeglédi Márta polgármesterasszony, Sándor Sándor és Szabó László FÉBE-tag, önkormányzati tanácsnok, Sugár Istvánné a városi lap felelős szerkesztője.

Záradék:
Az egyesületi munkáért elismerési formák szabályzatát az elnökség 2019. október 18-án felülvizsgálta, és a 1996. június l-jei szabályzatát módosítva egységes szerkezetben elfogadta.

Jászfényszaru, 2019. október 18.


 Tóth Tibor                                            Lovászné Török Magdolna
     elnök                                                          titkárhelyettes