febe fejlec lekerekitett

Egyesületi munkáért kitüntető plakett

Az oklevelet tervezte és kivitelezte:
Szabó Imrefia Béla képzőművész
plakett_okl

A terrakotta plakettet tervezte és kivitelezte:
Szeleczki Lajos egyesületi tag
plakett

A kitüntető plakett adományozható az egyesületben vagy egyesületért, alapítványért végzett több éves kiemelkedő munkavégzés, támogatás elismeréseként. A kitüntető plakettben részesülhet egyesületi tagon túl az egyesület munkáját segítő, alapítványt támogató egyesületen kívüli természetes vagy jogi személy. A kitüntető plakett 80 mm átmérőjű 3 mm vastagságú, az egyesület címerét ábrázoló terrakotta plakett, díszdobozban elhelyezve. A kitüntető plaketthez sötétkék velúrmappában elhelyezett A/4-es nagyságú oklevél is jár, amely tartalmazza az elismerésben részesülő személy nevét, az adományozás keltét, az egyesület viaszpecsét lenyomatát. Az elnökség a beérkező javaslatok alapján évente legfeljebb öt kitüntető plakettet adományozhat.

Kitüntetõ plakettben részesültek:

Cserháti Imre Dobák Gábor Prof.Dr.Dobák Miklós Ézsiás László
Dr. Harangozó Imre Harmathné Dr.Kiss Á Ferenc Kiss Szidónia
Kovács Andrásné Boros Mária Kovács Béláné Kovács Lászlóné
Langó Péter Lantos Péter Mészáros László Nádudvari László
Ördög János és családja Szabó Imrefia Béla Szeleczki Lajos Szeleczki Lajosné
Tamus Béla Varga Gábor Vargáné Dobák Tünde FÉBE Szûcs Mihály
MI Újság Fényszarun? "Tamási Áron"Ált.   Huszárbandérium
Szerkesztõbizottság Iskola Tantestülete Bors

A Fényszaruiak Baráti Egyesületének Elnöksége 1996. december 7-én tartott közgyűlésén Kitüntető Plakettet adományozott a következő személyeknek:

Cserháti Imrének (Várpalota) � példamutató lokálpatriotizmusáért, a Szülőföldem vetélkedő a honismereti és helytörténeti tábor segítéséért.

Dr. Dobák Miklósnak (Bp) � példaértékű lokálpatriotizmusáért, alapítványunk önzetlen támogatásáért, a Szűcs Mihály könyv kiadásának segítéséért.

Kiss Szidóniánakaz egyesület munkáját segítő sokoldalú, önzetlen támogatásáért, a Szülőföldem vetélkedő anyagának összeállításában való részvételért.

Szabó Imrefia Bélának (Szolnok) � az egyesületi címer, a Szűcs Mihály kötet és a kitüntetési oklevelek tervezésében, kivitelezésében való önzetlen részvételéért.

Szeleczki Lajosnak és Szeleczki Lajosnénak az egyesület tevékenységének sokoldalú segítéséért, a város művészeti szellemiségének gazdagításáért, a Fényszarui Képzőművészeti Napok segítéséért.

Tamus Bélának (Bp.) � példaértékű lokálpatriotizmusáért, a Fényszarui Képzőművészeti Napok meghonosításáért.

Varga Gábornak és Vargáné Dobák Tündéneka helytörténeti munkában való részvételért, az egyesület munkájának sokoldalú önzetlen segítéséért.

A Fényszaruiak Baráti Egyesületének Elnöksége 1997. november 29-én tartott közgyűlésén Kitüntető Plakettet adományozott:

Dr. Harangozó Imrének (Heves) � az elnökségben végzett munkája elismeréséért, példaértékű lokálpatriotizmusáért.

Kovács Béláné Pető Magdolnának � a FÉBÉ-vel kialakított gyümölcsöző együttműködésért,

Kovács Lászlónénak � a kulturális közösségi rendezvények erkölcsi, anyagi támogatásáért, példamutató lokálpatriotizmusáért.

A Fényszaruiak Baráti Egyesületének Elnöksége 1998. december 5-én jubileumi közgyűlésén Kitüntető Plakettet adományozott a következő közösségnek és személyeknek:

Harmathné Boros Máriának � a városi és egyesületi rendezvények művészeti dekorációs munkájáért, a közízlés pozitív formálásáért.

Szűcs Mihály Huszárbandérium tagjainak � a városi és egyesületi rendezvények színvonalas megtartásához nyújtott tevékenységükéért, a város jó hírének hazai és nemzetközi öregítéséért, a Jászok Találkozójához kapcsolódó Huszártalálkozó megrendezéséért.

Kovács Andrásnénaka színjátszás és a drámapedagógia terén kifejtett munkájáért, a városhatáron innen és azon túli népszerűsítéséért, a Jászok Találkozója alkalmából összeállított történelmi műsor rendezéséért.

Lantos Péterneka �Jászfényszaruért� Alapítvány kuratóriumában végzett odaadó munkájáért, az általános iskolai helytörténeti tankönyv szerkesztéséért.

Mészáros Lászlónaka�Jászfényszaruért� Alapítvány kuratóriumának összefogásáért, irányításáért, az egyesület érdekében végzett munkájáért.

Dr. Kiss A. Ferenc jászfényszarui orvostörténeti kutató munkájáért, az orvos-találkozó előkészítésében végzett aktív tevékenységéért,

Langó Péter az egyesület millenniumi tanulmánykötet előkészítésében, szerkesztésében, megjelentetésében játszott meghatározó szerepéért részesült.

Dobák Gábor, az egyesület adminisztrációs munkájának sok éves önzetlen segítéséért,

Ézsiás László, a példaértékű lokálpatriotizmusáért, a város, egyesületi rendezvényeken való vers- mondói tevékenységéért,

Nádudvari László, az egyesület munkájának sokoldalú segítésért,

Tamási Áron Általános Iskola (Bors) Jászfényszaru várossal és az egyesülettel való eredményes együttműködés érdekében végzett odaadó munkáért.

A Fényszaruiak Baráti Egyesülete Elnöksége 2008. november 22-i jubileumi összejövetelén az egyesületben, az egyesületért végzett több éves kiemelkedő munkájáért kitüntető plakettet adományozott:

Agócs Ferencnek az egyesület elnökségében kifejtett munkájának elismeréseként, valamint egyesületi rendezvények megvalósításában játszott meghatározó szerepéért;

Baranyi Józsefnek a borkultúra eredményes népszerűsítéséért, közösségteremtő tevékenységéért, az egyesületi színházi előadások megvalósításában való közreműködésért;

 

Bordásné Kovács Katalinnak a városi kulturális rendezvények előkészítésében, lebonyolításában végzett munkájáért, a Bedekovich Lőrinc Népfőiskolai Társaság Dámpedagógiai Műhely tevékenységének összefogásáért, a Jászfény Vers és Prózamondó Találkozók megszervezéséért, a mese táborokban való aktív részvételért;

Győri Ernőnek az első Magyar Tarlófesztiválnak helyet biztosító, valamint sok féle támogatásáért, segítéséért, a városi rendezvény eredményes megvalósulásáért;

Hangosiné Réz Máriának a civilszervezetek sokoldalú segítéséért, aktív közösségi munkájáért, színházi és egyéb kiadványok terjesztői tevékenységéért;

Lukács Pálnak az egyesület egészének tevékenységét segítő, a rendezvények megvalósulásáért végzett szervező munkájáért, a Színjátszók Baráti Köre megalakításának segítéséért és az amatőr színjátszás menedzseléséért, patronálásáért;

 

Pethő Ferencnek az első Magyar tarlófesztivál sikeres megrendezéséhez nyújtott sokoldalú segítéséért, támogatásáért, példaértékű lokálpatriotizmusáért;

Szabó Krisztinának kimagasló oktató és előadóművészi munkájáért, városi és egyesületi rendezvényeken való rendszeres szerepléséért, Jászfényszaru város jó hírnevének öregbítéséért;

Tóthné Basa Évának példaértékű közösségi munkájáért, a mesetábor, regetábor, fantáziatábor megálmodássá ért, és megvalósításáért, az egészséges életmód képviseletéért;

Varga Gáborné Kis-Pál Teréziának példaértékű közösségi tevékenységéért, egyesületi rendezvények állandó segítéséért, különös tekintettel a Honismereti és helytörténeti táborok, és Kiss József Helytörténeti Gyűjtemény belső felújításának segítéséért;

 

Vágó Tibornak Jászfényszaru város és az egyesület tevékenységének segítéséért, rendezvények szponzorálásáért, magas színvonalú szakmai munkájáért, a város jó hírének megjelenítéséért;

 

Zsámboki Lászlónak Jászfényszaru diáksportjának több évtizedes eredményes szakmai munkájáért, az eredmények dokumentálásáért és könyvként való megjelentetéséért.

 

A Fényszaruiak Baráti Egyesülete Elnöksége 2011. május 28-án megtartott közgyűlésén az egyesületért, a városért, az itt élőkért végzett több éves kiemelkedő munkáért Kitüntető Plakettet adományozott a következő személyeknek:

 

Berze Lászlóné egyesületi tagnak (Budapest) a FÉBE munkájának sokrétű segítéséért, különösen a honismereti és helytörténeti táborokban végzett munkájáért;

 

Csáky Lászlónak, a Jászfényszaru várossal, civil közösségekkel kialakított kapcsolatáért, sokoldalú segítéséért és gyümölcsöző együttműködéséért;

 

Jáger István a FÉBE alapító tagjának, az elnökségben, majd Ellenőrző Bizottságban végzett munkájának elismeréséért;

 

Jáger János egyesületi tagnak, a városi és egyesületi rendezvényeken nyújtott színvonalas zenei, énekesi közreműködéséért;

 

Kiss Tibor egyesületi tagnak, a városi és egyesületi rendezvények önzetlen segítéséért;

 

Pető Ferencnek, a városi és egyesületi rendezvények, a fogathajtó versenyek lebonyolításának önzetlen segítéséért, példaértékű önkéntes tűzoltói tevékenységéért;

 

Réz Ferencnénak, a városi, intézményi és egyesületi rendezvények, különös tekintettel a FÉBE bálok segítéséért, támogatásáért;

 

Sugár Istvánnénak a Mi újság Fényszarun? című városi lap érdekében kifejtett több mint húsz éves tevékenységéért;

 

Török Jánosnak, az Egyházközség munkájának sokoldalú önzetlen segítéséért, különösen a közösségi háznál végzett társadalmi tevékenységének elismeréséért;

 

Zsámboki Zsoltnak, városunkban az amatőr fogathajtó verseny megteremtéséért, hagyománnyá tételéért, összefogó, irányító, szervező munkájáért.

 

A Fényszaruiak Baráti Egyesületének Elnöksége 2013. október 19-én a FÉBE húszéves jubileumiösszejövetelén az egyesületért, a városért, az itt élőkért végzett több éves kiemelkedő munkáért Kitüntető Plakettet adományozott a következő személyeknek:

 

Banka Csaba úrnak újságírónak a város és a civilszervezetek tevékenységének sokoldalú és hiteles bemutatásáért, népszerűsítéséért.

 

Bali Kft. Jászfényszaru a Jászfényszaruért Alapítvány két évtizedes támogató segítő tevékenységének elismeréséért. A kitüntetést a cégvezetői Bali László és kedves felesége vette át.

 

Cserháti Vencelné úrhölgynek a FÉBE Ellenőrző Bizottság elnökének az egyesületért végzett munkájának elismeréseként.

 

Görbe Jánosné úrhölgynek, a FÉBE tagjának a Jászsági Hagyományőrző Egyletben, az egyesületünkben végzett munkájának elismeréseként.

 

Kovács Tímea úrhölgynek a Nagysugár Gyermekszínpadban, a FORTUNA Együttesben hosszúidőn át végzett kiemelkedő színjátszói tevékenységéért, sokrétű közösségi munkájáért az utóbbi években végzett színjátszó rendezői tevékenységéért.

 

Kónyáné Kolozs Katalin úrhölgynek a FÉBE Ellenőrző Bizottság tagjaként végzett, valamint az egyesület pénzügyi, adóügyi tanácsadó tevékenységének elismeréseként.

 

Lajkóné Tanczikó Tünde úrhölgynek, a FÉBE tagjának, a Jászfényszaruért Alapítvány kurátorának, a városi és egyesületi rendezvények segítéséért, különös tekintettel kézműves foglalkozások vezetésének elismeréseként.

 

Dr. Pető László úrnak, főiskolai tanárnak a Jászsági Évkönyv szerkesztői munkájának, és jászsági vonatkozású kutatási és publikációs tevékenységének elismeréséért.

 

Pető Lászlóné úrhölgynek, az egyesület hagyományőrző, helytörténeti munkájának és sokrétű közösségi tevékenységének elismeréseként.

 

Rusai László úrnak, a városi, egyesületi, közösségi rendezvények, különösen lovas rendezvények iránt elkötelezett támogató szervező munkájáért.

 

Saturnus Kft. Budapest – Jászfényszaru, a Jászfényszaruért Alapítvány több mint egy évtizedes támogatásáért, segítéséért. A kitüntetést Farkas Sándor úr cégvezető-tulajdonos és kedves felesége vette át.

 

Tusor Kft. Jászfényszaru, a Jászfényszaruért Alapítvány több mint egy évtizedes támogatásáért, segítéséért. A kitüntetést Tusor Ferenc úr cégvezető-tulajdonos és kedves felesége vette át.

 

A Fényszaruiak Baráti Egyesülete Elnöksége 2016. május 28-án megtartott közgyűlésén az egyesületért, a városért, az itt élőkért végzett több éves kiemelkedő munkáért Kitüntető Plakettet adományozott a következő személyeknek:

Molnár Andrea úrhölgynek a FÉBE és alapítványi könyvkiadás elmúlt tíz évben a nyomdai munkálatainak önzetlen segítéséért.

 

Pető István úrnak a Jászfényszaru Városi Polgárőrség vezetőjeként végzett irányító, összefogó, a település biztonsága érdekében kifejtett önzetlen munkájáért.

 

Víg Antal úrnak, a városi, egyesületi rendezvények segítéséért, a polgárőrségben végzett munkájának elismeréseként.

A Fényszaruiak Baráti Egyesületének Elnöksége 2018. november 3-án a FÉBE negyedszázados jubileumi összejövetelén az egyesületért, a városért, az itt élőkért végzett több éves kiemelkedő munkáért Kitüntető Plakettet adományozott a következő személyeknek:

BERZÉNÉ MAGYAR KRISZTINA Úrhölgynek a város kulturális életének segítéséért, mint színjátszó, versmondó több évtizedes tevékenységének elismeréseként;
BOGNÁR ÁGNES Úrhölgynek, az egyesület tagjának, az egyesület könyvkiadásait segítő önzetlen munkájáért, az elnök adminisztratív tevékenységének sokoldalú segítéséért;
IGLICE GYERMEKNÉPTÁNC EGYÜTTES tagjainak a közel negyedszázados néptáncművészeti tevékenységükért, az egyesületi és városi rendezvényeken való közreműködéséért, Jászfényszaru hírnevének öregbítéséért; A kitüntetést Péter Szilád Úr, az együttes vezetője, az együttest segítő alapítvány kuratóriumának elnöke veszi át.
JÁSZFÉNYSZARU IPARI CENTRUM KFT. kollektívájának, a város fejlesztésében játszott eredményes tevékenységükért, az egyesületet kiadványainak támogatásáért; A kitüntetést Versegi László Úr, a kft. ügyvezető igazgatója veszi át.
DR. KISS DÁVID SÁNDOR Úrnak, az egyesület elnökségi tagjának, tevékenységünket és azon túlmutató sokszínű és rétű önzetlen munkájáért;
PÁSZTOR ZSUZSANNA Úrhölgynek az egyesület adminisztratív tevékenységének sokoldalú önzetlen segítéséért;
SZLÁVIK JÓZSEF Úrnak, az egyesület tagjának, tevékenységünk technikai segítéséért;

A Fényszaruiak Baráti Egyesülete Elnöksége 2021. szeptember 3-án megtartott közgyűlésén a városért, az egyesületért, az itt élőkért végzett több éves kiemelkedő munkáért Kitüntető Plakettet adományozott a következő közösségeknek és személyeknek:

Fehér Akác Népdalkör részére, az elmúlt 45 évben a városi rendezvények műsorának színesítéséért, a közönség tartalmas szórakoztatásáért, vendégszerepléseikkel Jászfényszaru hírnevének öregbítéséért;
Fortuna Együttes részére, a közel öt évtizedes, a színházi kultúra helyi népszerűsítéséért, felejthetetlen produkciók létrehozásáért, a nagy múltú helyi amatőrszínjátszás határainkon túl is ismert és elismert tevékenységéért, Jászfényszaru hírnevének öregbítéséért;
Bognár Zita részére, sokrétű közösségi munkájáért, a Jászfényszaruért Alapítvány tevékenységének önzetlen segítéséért;
Csaba János részére a városi és civil rendezvények segítésért, a Béke Horgász Egyesület összefogásáért
Fózer Tiborné részére, a városban végzett sokrétű és gazdag, példaértékű közösségi tevékenységének elismeréseként;
Gulyás András Zoltán
részére, a Jász Múzeum régészetének, városunkban folytatott többéves régészeti feltáró munka kapcsán, 2019-ben megjelent tanulmány kötet szerzőinek koordinálásáért, a kiadvány szerkesztéséért;
Kaszainé Ocskó Györgyi
részére gazdag és sokszínű civil, közösségi munkájáért, kiemelten a BL Népfőiskola Társaság alapítótitkáraként 27 éven át végzett tevékenységéért;
Dr. Kocsisné Horti Monika
és Dr. Kocsis András házaspár részére, sokszínű,elismerésre méltó közösségi munkájukért, Andrásnak a Jászfényszaruért Alapítvány kurátoraként végzett munkájáért is;
Pető István
részére, a FÉBE tagjának, a BL Fotóműhelyében végzett művészi fotói, kiállítási anyagok, kiadványok képeinek elkészítésért, vándor kiállításai kapcsán Jászfényszaru jó hírének öregbítéséért;
Sándorné Tóth Éva és Sándor Sándor
házaspár részére, az Egyházközségi és városi rendezvények szervezéséért, megvalósításokban való aktív, példaértékű közreműködéséért;
Tamus Mária
részére, a Jászfényszaru az Oktatásért Alapítvány és más civilszervezetek, közösségek segítéséért, pénzügyi támogatások bonyolításáért;
Tóth Norbert részére, Jászfényszarun az íjász hagyományok megteremtéséért, népszerűsítéséért, egyéb jászsági versenyeken induló fiatalok összefogásáért, testvérvárosi kapcsolatok ápolásáért;